Regulamin szkoleń

§1 ZAPISY NA SZKOLENIA

 1. Zapisu na szkolenia należy dokonać poprzez przesłanie:
 2. Zgłaszający nie musi być uczestnikiem szkolenia.
 3. Każda osoba zgłoszona na szkolenie, otrzymuje elektroniczne potwierdzenie uczestnictwa przesłane na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.
 4. Liczba miejsc na szkoleniach otwartych jest ograniczona. O rezerwacji miejsca w danym terminie szkolenia decyduje kolejność wpłat zaksięgowanych na koncie bankowym.
 5. Terminy, zakres oraz ceny dostępnych szkoleń przedstawione są szczegółowo na stronie http://agilefor.hr

§2 CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Informacje o sposobie, kwotach i terminie dokonania opłaty Zamawiający otrzyma droga elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 2. Ceny szkoleń podane na stronie internetowej http://agilefor.hr są cenami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT 23%.
 3. Ostateczna rezerwacja miejsc” w przypadku zapisu na szkolenie otwarte, następuje z chwilą zaksięgowania na koncie bankowym pełnej należności za udział w szkoleniu.
 4. Dla Zgłaszających, którzy dokonają zapisu na 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia obowiązującą ceną jest „Early bird”.
 5. Cena szkolenia publicznego obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych i lunchu oraz dyplomu ukończenia szkolenia. Cena szkolenia publicznego nie obejmuje pozostałych kosztów, a zwłaszcza kosztów zakwaterowania dla uczestników szkolenia czy kosztów transportu.

§3 REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

 1. Informację o chęci rezygnacji z udziału w szkoleniu uczestnik powinien przesłać drogą mailową pod adres zapisy@agilefor.hr.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Zamawiającemu przysługuje prawo do pełnego zwrotu uiszczonej opłaty lub przeniesienie zgłoszenia na inny termin.
 3. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Zamawiający ma prawo wskazać na swoje miejsce inną osobę, która weźmie udział w szkoleniu. Nie ma jednak możliwości zwrotu wpłaconych środków.

§4 ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

 1. „AgileFor.HR” zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania bez podania przyczyny do 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. O zmianie terminu Zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 2. W przypadku, kiedy dany termin szkolenia zostanie odwołany, Zgłaszającemu przysługuje prawo do zwrotu całości wpłaconej kwoty za udział w szkoleniu lub udział w szkoleniu w innym terminie organizowanym przez „AgileFor.HR”.
 3. „AgileFor.HR” zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego szkolenie.

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) „AgileFor.HR” nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników i Klientów innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) będą przetwarzane przez Organizatora tylko w celach w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem lub Zamawiającym.
 2. Jeżeli Zamawiający lub Uczestnik wyrazi zgodę na wykorzystanie zebranych podczas procesu rejestracji oraz realizacji szkolenia danych, mogą zostać wykorzystane także w innych celach, takich jak informowanie o kolejnych szkoleniach i wydarzeniach realizowanych przez „AgileFor.HR”.

§6 PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do materiałów szkoleniowych zwłaszcza wydruków, slajdów, grafik, filmów, tekstów powstałych na użytek i w trakcie szkoleń posiada „AgileFor.HR” i zabronione jest ich upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie itp. bez pisemnej zgody „AgileFor.HR”.
 2. Kopiowanie, nagrywanie szkoleń, udostępnianie materiałów, nagrań osobom trzecim bez zgody „AgileFor.HR” jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnej z prawem autorskim.

§7 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące szkoleń mogą być zgłaszane w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty zakończenia szkolenia na adres zapisy@agilefor.hr

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez „AgileFor.HR”. Wersja obowiązująca dostępna jest na stronie http://agilefor.hr/regulamin-szkolen